ජුලි මාසයේදී විදේශ සංචිත ඉහළට

Saturday, 08 August 2020 - 12:49

%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට විදේශ සංචිතය ජූලි මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.1 දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

මහ බැංකු දත්තවලට අනුව ජූනි මාසයේ මෙරට විදේශ සංචිතය පැවතුණේ ඩොලර් බිලියන 6.7 ක් ලෙසයි.

ජූලි මාසය අවසානයේ මෙරට විදේශ මුදල් සංචිතය ඩොලර් මිලියන 6,605.1 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සංචිතය ඩොලර් මිලියන 67.6 ක් ලෙස පැවතුනා.

විශේෂ හිමිකම් ලබාගැනීම් ඩොලර් මිලියන 2.7 ක් සහ ඩොලර් මිලියන 425.6 ක් වූ රන් සංචිතයෙන් ජූලි මාසයේ මෙරට සමස්ත විදේශ සංචිතය නිර්මාණය වනවා.