ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන 1.5ක ප්‍රදානයක්

Monday, 10 August 2020 - 21:01

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+1.5%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙරට ආපදා ඇතිවීමේ නැඹුරුවක් සහිත ප්‍රදේශවල හදිසි අවස්ථා ප්‍රතිචාර සහ හානි අවම කිරීමේ උපායමාර්ග සංවර්ධනය උදෙසා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් ඩොලර් මිලියන 1.5ක් ප්‍රදානය කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය ඔස්සේ ලබාදී ඇති මෙම ප්‍රදානය මගින් ඉදිරි දෙවසර තුළ මෙරට ආපදා ප්‍රතිචාර හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමටත්, දේශීය පාර්ශවකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර සහන ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් හැකි වනු ඇති බව කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළා.