කොටස් වෙළඳපොල දර්ශක ඉහළට

Thursday, 10 September 2020 - 20:42

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක අද ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළ අතර, දිනය අවසනදී සමස්ත මිල දර්ශකය 5399.54 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 2668.2 ක්.