කොටස් වෙළඳපොල ඉහළට

Monday, 14 September 2020 - 20:21

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක අද වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය ඒකක 60කින් පමණ ඉහළ ගොස් 5500 ට ආසන්න වුණා.

කොටස් වෙළඳපොල විශාලතම සමාගම් 20 නියෝජනය කරන  එස්.එන්. පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ඒකක 27 කින් පමණ ඉහළ ගොස් සටහන් වූයේ 2386.96 ක් ලෙසයි.


කොටස් වෙළඳපොලේ අද දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2.2 ඉක්මවූයේ රුපියල් බිලියන 1.35 ක දෛනික සාමාන්‍යය අභිබවා යමින්.