තල් නිෂ්පාදන වෙළඳපොලට සැපයීමට නව වැඩපිළිවෙලක්

Wednesday, 16 September 2020 - 20:16

%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වෙළඳපොලට සැපයීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කල් තබා ගන්නා ආහාර නිෂ්පාදන මෙන්ම, හිස් වැසුම්, බෑග් ඇතුළු තල් ආශ්‍රයෙන් කෙරෙන නිෂ්පාදන රැසක් වෙළඳපොලට සැපයීමටයි කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන අපනයන විවිධාංගීකරණ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

මෙම කර්මාන්තය දියුණු කිරීම හරහා ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කර පරිසර හිතකාමී වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණයි.