සැපයුම්කරුවන්ට ඇරයුමක්

Saturday, 19 September 2020 - 7:24

%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රජය වෙත භාණ්ඩ, සිවිල් කොන්ත්‍රාත් වැඩ සහ සේවා සැපයීමට උනන්දු වන සැපයුම්කරුවන්ට රාජ්‍ය විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදන පද්ධතිය යටතේ ලියාපදිංචි වන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය ආරාධනා කරනවා.

ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ලන්සු ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, ප්‍රසම්පාදන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම, ප්‍රසම්පාදන නිවේදනය කිරීම, ලන්සු කැඳවීම, ලන්සු ලබා ගැනීම මෙන්ම ඒවා ඇගයීම ද අරමුණු කර ගනිමින් සියලු පහසුකම් සහිතව මෙම පද්ධතිය නිර්මාණය කර තිබෙනවා.