ඉන්දියාවේ අයි.සී.අයි.සී.අයි. බැංකුව කළ ඉල්ලිමට මහබැංකුවේ අනුමැතිය

Saturday, 24 October 2020 - 13:28

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
ඉන්දියාවේ අයි.සී.අයි.සී.අයි. බැංකුව මෙරට මෙහෙයුම් නතර කිරීම සඳහා සිදුකළ ඉල්ලීමට ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

එමගින් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ මූල්‍ය මණ්ඩලය මගින් නියමයන් හා කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව එම බැංකුවේ බලපත්‍රය ඊයේ දින සිට අවලංගු කරනු ලැබූ බවයි.

අයි.සී.අයි.සී.අයි. බැංකුව සහ ඇක්සිස් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවෙන් නික්මුණ ද, ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව සහ ඉන්දියන් ඕසිස් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මකයි.