අපනයන ක්‍රියාකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම වැදගත් - ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව

Sunday, 25 October 2020 - 22:19

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+-+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80
ප්‍රාථමික අපනයන වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් වල මිල උච්චාවචනය මධ්‍යයේ මෙරට අපනයන අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දේශීය නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම වැදගත් වන බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා.

බොහෝ නැගී එන වෙළඳපොල සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථික විසින් සිදුකරන අපනයනවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් තවමත් පවතින්නේ ප්‍රාථමික වෙළඳ භාණ්ඩ ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඊට අදාළව අපනයනකරුවෙකු මෙන්ම, ආනයනකරුවෙකු ලෙස ද කටයුතු කරනවා.

පසුගිය වසරේදී සමස්ත අපනයන ආදායමෙන් සියයට 21ක් කෘෂිකාර්මික සහ ඛනිජ නිෂ්පාදන වැනි ප්‍රාථමික වෙළඳ භාණ්ඩ වලින් උපයාගෙන තිබුණා.