කොළඹ වරායේ දකුණු බහාලුම් පර්යන්තය සංවර්ධනයට මිලියන 90 ක්

Wednesday, 28 October 2020 - 8:38

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+90+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ වරාය දකුණු බහාලුම් පර්යන්තයේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 90 ක ආයෝජනයක් සිදුකරමින් නව උපකරණ හඳුන්වාදීමට සහ පවතින උපකරණ වැඩි දියුණු කිරීමට රජය සූදානම් වනවා.

මීට පෙරද එම පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක වියදමකින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා.

පවතින ඉල්ලුම සහ අනාගත ව්‍යාපාරික අවස්ථා ඉලක්ක කර ගෙන එහි නව වැඩිදියුණු කිරීම් සිදුකෙරෙනවා.