කුඩා වැව් ප්‍රතිසංස්කරණයට ශක්‍යතා අධ්‍යනයක්

Thursday, 29 October 2020 - 8:13

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ග්‍රාමීය කුඩා වැව් සහ වාරි පද්ධති කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්නා බව, නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

ඊට අදාළව ශක්‍යතා අධ්‍යයනයන් සිදුකරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවයි.

රේඛීය අමාත්‍යාංශවල ප්‍රතිපාදන නොමැතිව මෙම වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙන අතර, ඒ යටතේ ඌව පළාතේ වැව් සහ වාරි ක්‍රම 63 ක් පළමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙනු ඇති.