වැව් 5,000 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරේ

Friday, 30 October 2020 - 12:56

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%8A+5%2C000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පුළුල් කිරීම සඳහා වැව් 5,000 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන මහවැලි එල් කලාපයේ කිරිඉබ්බන්වැව, ඇතා වැටුණු වැව සහ වෙහෙරතැන්න කොට්ඨාස ආශ්‍රිතව ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා.

යුද හමුදාවේ පූර්ණ ශ්‍රම දායකත්වය යටතේ මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකරන අතර මෙමඟින් අස්වැද්දීමට අපේක්ෂිත කුඹුරු අක්කර ප්‍රමාණය 450 ක්.