කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක්

Saturday, 21 November 2020 - 7:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී 6085 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 2390.27 ක් ලෙසයි.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.5කට ආසන්නයි.