ලෝක වෙළඳපොළේ වෙනස් වූ රන් මිල

Monday, 23 November 2020 - 7:50

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD
ලෝක වෙළඳපොළේ රන් අවුන්සයක මිල මේ වන විට පවතින්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1873.31ක් ලෙසටයි.

පසුගිය 19 වන දා රන් අවුන්සයක මිල පැවතුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1860.37ක් ලෙසටයි.

ඒ අනුව ගත වූ දින 4 තුළ රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 13කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, නොවැම්බර් 9 වන දින රන් අවුන්සයක මිල වාර්තා වූයේ ඩොලර් 1960.93ක් තරම් ඉහළ මට්ටමකයි.