පෞද්ගලික අංශයට සපයන ණය ප්‍රමාණය ඉහළට

Tuesday, 05 January 2021 - 20:39

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මේ වසරේදී පෞද්ගලික අංශයට සපයන ණය පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව වර්ධනය විය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

මෙම වසර සහ ඉදිරිය සඳහා වන මුදල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්ති, ඉදිරිපත් කිරීමේ පෙර දැක්ම වෙනුවෙන් ඊයේ මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් විසින් කරුණු පැහැදිළි කිරීමක් කළා.

ඊට එක්වෙමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා සඳහන් කළේ පෞද්ගලික අංශයට සපයන ණය පොලී අනුපාතිකය සියයට 14 ක් පමණ සහ මැදිකාලීනව අවම වශයෙන් එය සියයට 12 සිට 12.5 කින් වර්ධනය වනු ඇති බවටයි.

එමගින් ආර්ථිකයේ අපේක්ෂිත වර්ධනය ළඟ කරගැනීමට සහයක් වනු ඇති බවටද ඔහු පෙන්වා දුන්නා.