මිලියන ලක්ෂයක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියක්

Monday, 11 January 2021 - 8:00

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රුපියල් මිලියන ලක්ෂයක්, වටිනා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියක් අද (11) සිදුවනවා.

එහිදී කාණ්ඩ 02ක් යටතේ රුපියල් මිලියන 40,000 බැගින් බැඳුම්කර වෙන්දේසි කෙරෙන අතර එක් කාණ්ඩයකට රුපියල් මිලියන 20,000 ක බැඳුම්කර අයත්.