සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් අද ආරම්භ වේ

Friday, 15 January 2021 - 12:13

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7+%E0%B7%80%E0%B7%9A
ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා වන වෙන්දේසියක් අද ආරම්භ වුණා.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 දක්වා නිකුතුවේ ප්‍රමාණය සටහන් කරන බවයි.

එහි පරිණත කාලය කාණ්ඩ 5 කට වෙන් කර තිබෙනවා.

මෙම වෙන්දේසිය සඳහා ලන්සු ඉදිරිපත් කිරීමට 19 වනදා දක්වා අවස්ථාව පවතින බව ද, මහබැංකුව සඳහන් කළා.