කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ අදත් ඉතිහාසගත වර්ධනයක් (වීඩියෝ)

Friday, 15 January 2021 - 21:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අදත් වාර්තාගත වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

ඒ අනුව ඒකක 291 යි දශම 3යි 4ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය දිනය අවසානයේ සටහන් වුණේ ඒකක 7734 යි දශම 5යි 7ක් ලෙසින්.

ඒ අනුව, එක්දිනයක් තුල වැඩිම ඒකක ප්‍රමාණයකින් කොටස් වෙළඳපොල සියලු කොටස් මිලදර්ශකය ඉහළ ගිය දිනය ලෙස අද දිනය සටහන් වන අතර මෙය 2011 වසරේ පෙබවරවාරි 28 න් පසු වාර්තා වූ ඉහළම වර්ධන අගයයි.

අද දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 12යි දශම 4යි 6ක්.