කොටස් වෙළඳපොල ගණුදෙනු තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

Tuesday, 23 February 2021 - 15:01

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයේ ගණුදෙනු පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියයට 5 ට වඩා වැඩි අගයකින් පහළ යාම නිසා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ කටයුතු අද පස්වරුවේ මිනිත්තු 30 කට අත්හිටුවනු ලැබුවා.

එම අවස්ථාව වනවිට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 307.37 කින් පහත වැටී තිබූ අතර එස් ඇන්ඩ් පී දර්ශකය 147.53 කින් පහත වැටී තිබුණා.