කොටස් වෙළදපොළ පහළට

Thursday, 04 March 2021 - 10:16

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී 7193 යි දශම 0 යි 9 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එස්.ඇන්ඩ්.පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 2836 දශම 7 යි 5 ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 2431 යි දශම 8 ක්.