කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකයේ වර්ධනයක් (වීඩියෝ)

Friday, 02 April 2021 - 13:37

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකයේ වර්ධනයක් ඊයේ දිනයේදී පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ථ දර්ශකය දිනය අවසන් වන විට 7193.28 ක් ලෙස
සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 20ක් නියෝජනය කෙරෙන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්දශකය සටහන් වුණේ 2867.72 ක් ලෙසයි.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.5ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකයේ වර්ධනයක්.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.5ක්.