එලවළු සහ පළතුරු අස්වනු හානියෙන් මෙරට ආර්ථිකයට වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 20ක අලාභයක්

Friday, 09 April 2021 - 20:22

%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+20%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එළවළු හා පළතුරු අස්වනු හානියෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 20 ක අලාභයක් සිදුවන බවට රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණ වී තිබෙනවා. ‍

ජාතික විගණන කාර්යාලය 2015 දී සිදුකළ විගණනයට අනුව එළවළු හා පලතුරු මෙටි්‍රක් ටොන් 270,000 ක් පමණ වාර්ෂිකව අපතේ යන බවයි එහිදී අනාවරණ වී ඇත්තේ.

ගොවීන් රුචිකත්වය පරිදි වගා කටයුතුවල නියැලීම නිසා ඇතැම් බෝගවල අතිරික්ත අස්වැන්නක් ඇතිවීම ඊට හේතු වී තිබෙනවා.