කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක්

Saturday, 10 April 2021 - 7:47

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 7,458 යි දශම 2 යි 7 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 3,020 යි දශම 5යි 7ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3 යි දශම 6 කට අධිකයි.