බිලියන 10.4 ක් වටිනා බැඳුම්කර නිකුතුවක්

Sunday, 11 April 2021 - 7:46

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+10.4+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් බිලියන 10.4 ක් වටිනා බැඳුම්කර පසුගිය සිකුරාදා පැවති වෙන්දේසියේදී අලෙවි කර තිබෙනවා.

එම බැඳුම්කර 2023 සහ 2028 වසරවලදී කල් පිරෙන ඒවායි.

මෙම බැඳුම්කර වෙන්දේසිය සඳහා රුපියල් බිලියන 45 ක බැඳුම්කර ඉදිරිපත් කර තිබූ බව සඳහන්.