කොටස් වෙළඳපොලේ යළි වර්ධනයක්

Wednesday, 28 April 2021 - 20:18

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඊයේ දිනයේ ඒකක 166 කින් පහත වැටුණු කොටස් වෙළඳපොල සමස්ත මිල දර්ශකය අද යළි වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

ඒ අනුව, අද දිනය අවසානයේදී ඒකක 173යි දශම 2 යි 4 කින් ඉහළ ගිය සියලුකොටස් මිල දර්ශකය, 7239 යි දශම 9යි 4 ක් ලෙස දැක්වුණා.

දිනය තුල කොටස් මිලියන එකසිය දශම 3 ක් හුවමාරු වී තිබූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන දෙකයි යි දශම 1 ක්.