කොටස් වෙළඳපොල පහතට

Thursday, 29 April 2021 - 20:20

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල සමස්ත මිල දර්ශකය අද ඒකක 23.24 කින් පහත වැටුණා.

එය සටහන් වුණේ 7216.7 ක් ලෙසයි.

දිනය තුල කොටස් මිලියන 100.13 ක් හුවමාරු වී තිබූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2.5 ක්.