දඹුල්ලට එන එළවළු මිලදී ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක්

Friday, 30 April 2021 - 8:29

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත එළවලු රැගෙන එන ගොවීන්ගේ එළවලු අනෙකුත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හරහා මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවලක් සකස් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කළා.