වැඩි මිලට පොහොර අලෙවි කරන්නන් ගැන පැමිණිලි කරන්න - පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක්

Tuesday, 18 May 2021 - 13:09

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වැඩිමිලට පොහොර අලෙවිකරන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි යොමුකරන ලෙස පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඇතැම් ප්‍රදේශවල මේ වනවිට වැඩි මිලට පොහොර අලෙවි කරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති අතර, සංචරණ සීමා පවතින අවස්ථාවලදී මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ව්‍යාපාරිිකයන් රාත්‍රී කාලයේ රහසිගතව වැඩි මිලට පොහොර අලෙවි කරන බවටයි ගොවීන් චෝදනා කරන්නේ.