ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට විශේෂ වැඩසටහනක්

Wednesday, 09 June 2021 - 9:17

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජන අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය සූදානම් වනවා.

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි එය ක්‍රියාත්මකයි.

අවම වශයෙන් සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකටම රුපියල් මිලියන 100 ක ආයෝජනයක් සිදුකරන සහ රැකියා අවස්ථා 50 ක් උත්පාදනය කරන ව්‍යාපාර සහ ආයෝජකයන්ට මෙහිදී පහසුකම් සැලසෙනු ඇති.


//