විදුලියෙන් ක්‍රියාකරන මෝටර් රථ ආනයනයට පරිසර ඇමති ප්‍රමුඛතාව ඉල්ලයි

Thursday, 08 July 2021 - 14:13

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
වාහන ආනයනයේදී විදුලිබලයෙන් ක්‍රියාකරන මෝටර් රථවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මෙරට දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 8ක් වායු දූෂණය නිසා ඇති වන රෝගාබාධවලට වැය කිරීමට සිදුව ඇති අතර වායු දූෂණය අවම කිරිම සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.


//