කොටස් වෙළදපොළේ සියළු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය නැවත සලකා බැලීමට තීරණයක්

Friday, 09 July 2021 - 13:34

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ සියලු  කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය නැවත සළකා බැලීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

වෙළඳපොලෙහි මිල ගණන්වල චලනය වීම වඩා හොඳින් දර්ශකය මගින් නිරූපණය කිරීමට අවකාශ සළසාගැනීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බවයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුව නිවේදනය කළේ.//