ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයේ ඉහළ යාමක්

Saturday, 17 July 2021 - 8:50

%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය මාසයේදී මෙරට ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණු බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

එය මැයි මාසයට සාපේක්ෂව දර්ශකාංක 8 යි දශම 3කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. නව ඇණවුම් වර්ධනය වී ඇති අතර නිෂ්පාදන, සේවා නියුක්ති සහ තොග මිලදී ගැනීම් ක්ෂේත්‍ර පහත වැටී ඇත්තේද අඩු වේගයකින්.

එන්නත්කරණය කඩිනම් කිරීම තුල ඉදිරි මාස කිහිපයේ ආර්ථික කටයුතු සාමාන්‍ය කරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර ඒ අනුව ඉදිරි මාස 3 තුල නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා වන අපේක්ෂාවන් ඉහළ ගොස් ඇති බවද මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා.//