පසුගිය මාසයේ සේවා අංශයේ වර්ධනයක්

Monday, 19 July 2021 - 8:33

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම හේතුවෙන් පසුගිය මාසයේදී සේවා අංශයේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණු බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ සඳහා වැඩි දායකත්වයක් ලැබී තිබෙන්නේ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යෑමෙන්.

කෙසේ වෙතත් තොග සහ සිල්ලර වෙළඳාම, නවාතැන් සහ ආහාර පාන සැපයීම් වැනි උප අංශවල යම් පහළ යාමක්ද වාර්තා වනවා.


//