කොටස් වෙළඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය එක්ක 8,000 ඉක්මවයි

Monday, 19 July 2021 - 15:35

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+8%2C000+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ කොටස් වෙළඳපලේ ගනු දෙනු අවසානයේ සමස්ත මිල දර්ශකයේ අගය ඒකක 8000 ඉක්මවයි.

දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 6.2 ඉක්මවයි.