වී වගාවට ප්‍රමාණවත් පොහොර ඇති බව ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

Tuesday, 20 July 2021 - 8:22

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කාබනික සහ රසායනික පොහොර හිඟයක් පවතින්නේ වී වගාවට නොව එළවළු ඇතුළු අනෙකුත් වගා වලට බව ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

දැනටමත් වී වගාවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි පොහොර පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත්, එළවළු වගාවන්ට ද පොහොර ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බව ද ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා.