කොටස් වෙළඳපොළ මිල දර්ශකවල පහත වැටීමක්

Wednesday, 08 September 2021 - 7:41

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

කෙසේ වෙතත් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 9,000 ඉක්මවා තිබූ අතර, එය සටහන් වුණේ 9,092.74ක් ලෙසයි.

දිනය තුල කොටස් මිලියන 504යි දශම 8ක් හුවමාරු වී තිබුණා.

කොටස් වෙළඳපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 8යි දශම 6ක්.


//