එළඹෙන සඳුදා රුපියල් මිලියන 50,000ක බැඳුම්කර නිකුතුවක්

Saturday, 11 September 2021 - 19:44

%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+50%2C000%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රුපියල් මිලියන 50,000ක බැඳුම්කර නිකුතුවක් එළඹෙන සඳුදා සිදු වන බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව කාණ්ඩ 2 ක් යටතේ බැඳුම්කර නිකුත් කෙරෙන අතර පළමු කාණ්ඩය 2024 වසරේ ජුනි 15 වනදා කල් පිරෙන පරිදි නිකුත් කෙරෙනවා.

රුපියල් මිලියන 22,500 ක බැඳුම්කර ඊට අයත්. රුපියල් මිලියන 27,500 ක බැඳුම්කර 2වන කාණ්ඩය යටතේ නිකුත් කෙරෙන අතර ඒවා කල් පිරෙන්නේ 2031 වසරේ මාර්තු 15 වනදායි.//