මිලියන 51,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අනිද්දා

Monday, 27 September 2021 - 7:42

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+51%2C500%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F
රුපියල් මිලියන 51,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අනිද්දා සිදු කෙරෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ, එහි දී දින 91කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන 12,500ක බිල්පත් සහ දින 182කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන 19,000ක මෙන්ම, දින 364කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන 20,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.