වගා නොකළ වතු ඉඩම් ආහාර භෝග වගාවට

Monday, 11 October 2021 - 13:50

%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
වතු සමාගම් සතුව පවතින වසර විසි පහක් පමණ වගා නොකළ ඉඩම් ආහාර භෝග වගාව සඳහා යොදාගැනීමට දේශගුණ විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දෙමින් හරිත ආර්ථිකයක් සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය තීරණය කර තිබෙනවා.

අදාළ ඉඩම්වල ආහාර භෝග වගා කිරීම සඳහා වතු සමාගම් පියවර ගන්නේ නම් ඒ සඳහා සහය ලබාදීමටයි රජය තීරණය කර ඇත්තේ.

ඔවුන් ඒ සඳහා පියවර නොගන්නේ නම් එවැනි ඉඩම් හඳුනාගෙන වගා කටයුතු සඳහා ඉඩම් නොමැති පුද්ගලයින්ට වගාව සඳහා පමණක් ලබාදීමට දේශගුණ විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දෙමින් හරිත ආර්ථිකයක් සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය තීරණය කර තිබෙනවා.