කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල පහතට

Wednesday, 13 October 2021 - 19:51

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපළේ මිල දර්ශක අද පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 9497 යි දශම 4 යි 9 ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙළේ  සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද 3516 යි දශම 9 යි 8 ක් දක්වා පහත වැටුණා. අද කොටස් වෙළදපළ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3.3 ක්.