ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය ඉහළට

Saturday, 16 October 2021 - 8:10

%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
සැප්තැම්බර් මාසයේදී මෙරට නිෂ්පාදන අංශයේ ගැණුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය ඒකක 9.2කින් ඉහළ යමින් 54.3ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

නව ඇනවුම් සහ සේවා නියුක්තියේ සිදු වූ සැලකිය යුතු ඉහළ යාම ඊට හේතුවයි.

රෙදිපිලි, ඇඟලුම් නිෂ්පාදන, ආහාරපාන යන අංශවල නව ඇනවුම් මෙලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.