විදේශීය ප්‍රේෂණ ප්‍රවර්ධන පහසුකම් ඇරඹේ

Thursday, 04 November 2021 - 7:59

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ  විදේශීය ප්‍රේෂණ ප්‍රවර්ධනය පහසු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ සිට එහි කටයුතු ආරම්භ කළා.

ශ්‍රි ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපයීම්වල ප්‍රධාන මූලාශයක් වන්නේ විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණයි.

වාර්ෂික වෙළඳ ගිණුමේ හිඟයෙන් 80%ක් පමණ එමගින් ආවරණය වනවා.

මෙම පසුබිම තුල විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ රටතුලට ගලාඒමට පහසුකම් සැලසීම සහ විධිමත් කිරීම සඳහායි මහබැංකුව මෙම නව දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කළේ.