විදේශීය ප්‍රේෂණ ප්‍රවර්ධනය පහසු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවක්

Saturday, 06 November 2021 - 8:00

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශීය ප්‍රේෂණ ප්‍රවර්ධනය පහසු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

එමඟින් සඳහන් කළේ ආසන්න වශයෙන් සියයට සියයක දේශීය අගය එකතු කිරීමකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපයීම්වල ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් වන සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ මෙරට විදේශ සංචිතය සඳහා සැළකිය යුතු දායකත්වයක් ලබාදෙන බවයි.

පසුගිය දශක දෙක තුළ වාර්ෂික වෙළඳ ගිණුමේ හිඟයෙන් සියයට 80ක් පමණ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණවලින් ආවරණය වී ඇති බවද එමඟින් පෙන්වා දෙනවා.

නව දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය වන්නේ රට තුළට විදේශීය ප්‍රේෂණ ගලා ඒම ශක්තිමත් කිරීම සහ බැංකු පද්ධතිය තුළට විදේශ විනිමය ගලා ඒම සුමට අන්දමින් යොමු කිරීමයි.