කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ සුළු පහත වැටීමක්

Saturday, 13 November 2021 - 8:12

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ සුළු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 10,666.54ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස්. ඇන්ඩ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය 3,615 යි දශම නවයයි පහක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළඳපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 5.1ක්.