කොටස් වෙළෙඳපොළ පහතට

Friday, 19 November 2021 - 19:13

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය අද (19) ඒකක 366කින් පහත වැටෙමින් සටහන් වූයේ 10,658 දශම 7යි 2ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළඳපොලේ අද (19) දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 9යි දශම 3ක්.