මහබැංකු පොලී අනුපාතයේ වෙනසක් නැහැ

Thursday, 25 November 2021 - 8:46

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ රැස්වූ අවස්ථාවේදී තීරණය කර ඇත්තේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 5 මට්ටමේ සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය සියයට 6 මට්ටමේම තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමටයි.

එමෙන්ම ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය සියයට 4ක මට්ටමේම නොවෙනස්ව පවතින බවද මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.