කොටස් වෙළෙඳපොළ අත්හිටවෙයි

Tuesday, 26 April 2022 - 11:47

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ දර්ශක දෙක ම සියයට පහට වඩා වැඩි අගයකින් පහත වැටීම හේතුවෙන් ගනුදෙනු තාවකාලිකව අත්හිටවී තිබෙනවා.

ඊයේ (26) දිනයේ ද කොටස් වෙළෙඳපොළ කුඩා වෙලාවකට අත්හිටවීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

නැවත ගනුදෙනු කළ හැකි වෙලාවක් හා කොටස් වෙළෙඳපොළ විවෘත වීමක් ගැන තව ම නිල ආරංචියක් ලැබී නෑ.