කොටස් වෙළෙඳපොළ ඊයේත් පහතට

Thursday, 16 June 2022 - 7:32

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ දිනයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, ඒකක 116යි දශම 6යි 1කින් පහළ ගිය, සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 7,772.08ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 1120.6යි.