කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ් ඊයේ දිනයේත් ඉහළ යයි

Thursday, 21 July 2022 - 7:57

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%8A+%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ දිනයේත් ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළ අතර, දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 7,712 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එස්. ඇන්ඩ් පී. දර්ශකයද ඒකක 18 යි දශම තුනයි 6 කින් ඉහළ ගිය අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන එකයි දශම 3 ක්.