2013 ආර්ථිකය 7.5% ඉහල දැමීම අපේ අරමුණයි.

Tuesday, 01 January 2013 - 19:02

2013+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+7.5%25+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92.නව වසරේ මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.5% දක්වා වර්ධනය කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා. පසුගිය වසරේ මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය පැවතියේ සියයට 6.7 ක් ලෙසයි. පසුගිය 2012 වසරේ සිදුකරන ලද ආර්ථික ආයෝජනයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම වසරේදී මෙම ආර්ථික වර්ධන වේගය අපේක්ෂා කරන බවයි මහ බැංකුව පැවසුවේ. ඒ අනුව 2013 වසර මෙරට ආර්ථික වර්ධනයේ වේගවත්ම වර්ෂය වනු ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරන්නේ.