රජයේ සුරැකුම්පත් වර්ධනයට පියවර.

Sunday, 06 January 2013 - 19:16

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB.

රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළඳපොල මෙම වසරේදී තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා මහබැංකුව පියවර ගෙන තිබෙනවා. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා අර්ධ වාර්ෂික දින දර්ශනයක් වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීම මගින් ආයතනික ආයෝජකයන්ගේ සහභාගිත්වය ඉහළ නැංවෙනු ඇති බවයි මහබැංකුව සඳහන් කරන්නේ. මීට අමතරව, ප්‍රාථමික වෙන්දේසි ක්‍රමය කාර්යක්ෂම කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබෙනවා. ද්විතීයික වෙළඳපොල පුළුල් කිරීම තුළින් විද්‍යුත් ගණුදෙනු ක්‍රමයක් ඉදිරියේදී ස්ථාපිත කිරීමටයි මහබැංකුවේ අපේක්ෂාව වී ඇත්තේ.